Budoucnost pro Liberecký kraj

Tisková zpráva

Přinášíme kraji skutečné odborníky

Nahlédnout do našich transparentních účtů můžete zde:

Účet č. 1 - 2201277929

Účet č. 3 - 2501277928

Účet č. 2 - 2501277920

Účet č. 3 - 2501277933

(Liberec 13. dubna 2016)

 

Slavnostním podpisem koaliční smlouvy dnes vyvrcholily přípravy společného postupu stran KDU ČSL a Nové budoucnosti pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby. Pod názvem Budoucnost pro Liberecký kraj chce toto koaliční uskupení oslovit voliče, kterým záleží na dlouhodobém zdravém vývoji kraje

a kteří umějí odlišit kvalitní práci od marketingových slibů.

 

Na dnešní tiskové konferenci se představily přední osobnosti kandidátky: jednička do krajských voleb i společný kandidát do voleb senátních Ing. Lidie Vajnerová, MBA (bez politické příslušnosti), dvojka Mgr. Pavel Žur (Nová budoucnost), trojka Miloš Krčmář (KDU-ČSL) a čtyřka Ing. Štěpán Matek (KDU-ČSL).

 

Pilířem programu do podzimních krajských voleb je zachování tradičních pozitivních hodnot rozvíjených v rámci Libereckého kraje. Hlavními oblastmi zájmu jsou ekonomika, zdravotnictví, školství, bezpečnost a doprava, a to vše na základě zodpovědného hospodaření.

 

1. Školství a sport – základ pro Budoucnost je v naší mládeži a proto se chceme zaměřit na:

- Podporu technického a učňovského vzdělávání, nabídku moderních oborů – plánování oborů dle požadavků trhu práce a firem

- Citlivou racionalizaci systému středních škol na základě demografických předpokladů, současného vytížení škol a především možností uplatnění absolventů na trhu práce

- stipendijní programy pro studenty vybraných oborůstředních a vysokých škol

- zlepšení finančního ohodnocení pedagogů

- spolupráci středních škol a Technické univerzity Liberec

- Podporu celoživotního vzdělávání jako nástrojeudržování nízké nezaměstnanosti

- Investice do sportu a sportovišť především využívaných mládeží a veřejností, podpora mládežnických kategorií sportu a neprofesionálního sportu; profesionální sport je podnikatelská aktivita

- Výrazné omezení dotační lobby ve sportu a nastavení nových parametrů krajské dotační politiky tak, aby se k dotacím mohly dostat i menší sportovní subjekty.

 

2. Doprava do Budoucnosti - znamená:

-​Koncepční vypracování harmonogramu oprav krajských komunikací, při celkových rekonstrukcích zařazení i samostatného pruhu pro cyklisty 

- ​Promyšlené zajištění obslužnosti kraje hromadnou dopravou i formou optimalizace sítě, zajištění návaznosti vlaku i autobusů

- ​Dokončení moderní silnice I/13 Liberec – Frýdlant

-​Napojení Semil na kvalitní silniční síť

- ​Maximální využívání fondů EU

- ​Železniční rychlodráhu Praha – Liberec – Frýdlant a napojení na Polsko

-​Elektrifikaci a zdvoukolejnění hlavních železničních tahů

-​Pro financování infrastrukturních projektů je možné využít i Krajské dluhopisy – nikoli však na běžný provoz

-​U příspěvkových organizací kraje provedení revize jejich přínosu a potřebnosti pro kraj

-​Dokončení zakázky na obslužnost autobusové dopravy v Libereckém kraji

-​Podpora budování dobíjecích stanic pro elektromobily a čerpacích stanic CNG

 

3. Zdravotnictví a sociální oblast - zde Budoucnost požaduje:

-​Vytvoření Koncepce zdravotnické péče Libereckého kraje

-​Zajištění dostupné péče pro občany Kraje

-​Nezanedbání příležitosti pokud jde o vstup do Nemocnice Frýdlant, v případě nemocnic v Semilech a České Lípě zvážit využití krajského holdingu s účastí měst

-​Podporu příchodu mladých lékařů do regionů – do nemocnic i ambulancí

-​Zřízení Seniorpointů po kraji. Služby pro starší občany v regionu jsou, ale schází ucelené a snadno dostupné informace využitelné přímo seniory nebo jejich rodinnými příslušníky

-​Stipendia pro mediky za závazek působení v regionu

-​Zajištění dostatečné kapacity domovů pro seniory, zřizování denních zařízení pro seniory jako míst pro setkávání samotně žijících lidí

 

4. Zemědělství a životní prostředí v blízké i vzdálenější Budoucnosti - vidíme jako

 -​Podporu účelového sdružování obcí s cílem vypořádat ses problematikou skládkování

- ​Ochranu vodních zdrojů v krajině, a to i vůči přeshraničnímu ohrožení

-​Podporu ekologické výchovy na všech úrovních škol

-​V maximální míře podporu jiných různých typůvyužívání krajiny pro rostlinnou a živočišnou výrobu než jsou žluté lány řepkové monokultury

-​K zamezení hrozeb sucha podporovat výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury

-​Pokračování v dialogu s partnery z územních samospráv v příhraniční oblasti Polska a Německa s cílem řešit společné problémy v oblasti ochrany životního prostředí

-​Podporu venkovských oblastí z dotačního fondu Libereckého kraje s cílem obnovy a rozvoje, zvýšení kvality života na venkově pro eliminaci případného vylidňování venkova.

-​S využitím možností kraje jako samosprávného orgánu působit na vládu ČR a ministerstvo zemědělství s cílem zastavení propadu vlastní tradiční zemědělské produkce, která zajišťuje samotnou existenci a zachování venkovského prostředí

-​podporu Krajských dožínek, Regionální potraviny a dalších akcí obdobného charakteru; podporu realizovaných projektů formou reklamy, prezentace na akcích a poskytováním záštity Libereckým krajem

-​Podporu produkce kvalitních regionálních potravin a jejich producentů formou prezentace široké veřejnosti a to i za hranicemi kraje.

-​Podporu a zvyšování kvality odborného zemědělského školství a spolupráci podnikatelských subjektu v resortu se školami

-​Podporu přechodu provozování vody a odpadů do rukou samospráv, což přinese kontrolu investic do infrastruktury a omezení růstu plateb občanů za vodné a stočné

- ​Vyřešení bývalého vojenského prostoru Ralsko – podnikatelsky zajímavé části rozprodat, centrální část využít pro měkkou turistiku ve spolupráci se vznikajícím Geoparkem Ralsko

 

5. Rodinná politika a bezpečnost pro Kraj a jeho zdravou Budoucnost - znamená:

-​Spravedlnost pro všechny bez výjimky, uplatňování stejného metru

-​Zřízení samostatného krajského soudu, které přinesezrychlení projednávání kriminálních činů

-​Ochranu krajských zájmů v rámci imigračních procesů – kraj musí být připraven na nenadálé situace a případné masové pohyby přes hranice

-​Zamezení zneužívání dávek některými skupinami obyvatel

-​Podpora HZS a spolupráce s Policií ČR, zajištění dostatku služeben a policistů pro práci v terénu

-​Zaměření se na všechny věkové skupiny a jejich problémy, podpora adopcí seniorů, propojování nejmladší a nejstarší generace

-​Podpora školských zařízení i v malých obcích, aby děti předškolní a z prvního stupně nemusely dojíždět do škol

-​Podpora rodinných center v regionech s možností vzdělávání rodičů na mateřské dovolené a jako míst pro setkávání a výměnu zkušeností

-​Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci Libereckého kraje, organizace soutěžních i nesoutěžních přehlídek těchto aktivit

 

6. Kultura a cestovní ruch nyní i v Budoucnosti - ​vnímáme jako

-​Podporu cestovního ruchu a živé kultury

-​Zavedení a rozvoj krajské karty (vzory Lipnocard, NEUSIEDLER SEE CARD 2016 apod.)

- ​Zavedení rodinných pasů na území LK (viz www.rodinnepasy.cz)

-​Zbudování cyklostezky Liberec – Jablonec nad Nisoupro dopravní obslužnost i sportovní účely, podpora a budování sítě cyklostezek v kraji

-​Rozvoj singltreků jako turistické atrakce

-​Cestovní ruch pro seniory, matky s kočárky a vozíčkáře

-​Podporu grantů pro kulturu v obcích pro rozvoj občanského života v obcích

-​využití potenciálu Trojzemí v turistickém ruchu vznikem společných projektů při propagaci regionu, přeshraniční turistika

-​majetkový vstup Kraje do ZOO Liberec (pokud je ZOO příspěvková organizace města, tak nelze)

 

7. Budoucí Zaměstnanost a inovace

-​Nezaměstnanost sice není tématem roku 2016, ale Kraj musí být předem připraven i na nečekané otřesy na pracovním trhu

-​Malé a střední podnikání musí mít podporu v maximální míře 

-​Nastavení vzdělávání dle požadavku trhu práce, především dle potřeb zaměstnavatelů a poptávky po řemeslnících

-​Krajpoint – podatelny a informační kanceláře krajechceme zřídit v okresních městech tak, aby se příslušná krajská agenda dostala blíž k občanům

 

8. Politická kultura u nás v Budoucnosti – naše principy:

-​Slušnost, otevřenost

-​Všichni kandidáti musejí podepsat Kodex politika

-​Jednat v zájmu většiny občanů pro rozvoj regionu, ne pro prospěch vlastní či lobbistických skupin

-​Pracovat na důvěře veřejnosti v politiky

-​Zapojovat občany do dění, občanská politika

-​Agenda 21

-​Podpora neziskového sektoru a sociálního podnikání

Lidie Vajnerová ke kampani uvádí: „Kandidátka sestavená z takto výrazných osobností je zárukou toho, že v klíčových oblastech můžeme nabídnout kvalitní řešení. V první desítce jsou vesměs vysokoškolsky vzdělaní lidé s bohatými zkušenostmi ze státní správy či ze soukromé sféry. Na kampaň se už moc těším a mohu všechny ujistit, že z naší strany bude vedena slušně a poctivě.“

 

Kampaň počítá s využitím osobního kontaktu s voliči, sociálních sítí a běžných nástrojů volebních kampaní. Nejvíce se však opírá o silné osobnosti na kandidátce, jejich odbornost a nesporné charisma. Finanční náročnost byla zatím odhadnuta na 1,5 milionu korun.

 

PROGRAM:
  • Rovnoměrný a vyvážený rozvoj všech oblastí Libereckého kraje

  • Realizace projektů s přímým vlivem na zlepšení života a bezpečnost obyvatel

  • Průhledná a jasná pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu a odpovědné nakládání s majetkem kraje

  • Podpora tradičního středoškolského vzdělávání

  • Zapojení veřejnosti, neziskového sektoru, měst a obcí do diskuse o dění v kraji a do rozhodování o jeho záměrech

  • Podpora neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi, mládeží, seniory a lidmi s handicapem

  • Kvalitní zdravotní a sociální péče dostupná na celém území kraje

  • Zachování, obnova a ochrana životního prostředí a historického dědictví

  • Zlepšení stavu silnic a místních komunikací na území Libereckého kraje

  • Zastupitelstvo rozhodující na základě logických argumentů, zkušeností a osobní odpovědnosti zastupitelů a nejen podle jejich politické příslušnosti

 

Kontakt pro další informace

Romana Charvátová

Tel. 737 273 880

Email: kt.liberecky@kdu.cz

 

 
 
'Vláda' Libereckého kraje, tvořená koalicí Starostů pro Liberecký kraj a sociálních demokratů, dostala od opozice vysvědčení

10.6.2016    krajskelisty.cz    str. 0   Liberecký kraj

Adina  Janovská    Město Jablonec - samospráva    

Nejlepší je chování, nejhorší doprava a zdravotnictví

 

Opoziční formace Budoucnost pro Liberecký kraj, která jde do krajských voleb v koalici s KDU-ČSL, vystavila vysvědčení současné krajské vládě Starostů pro Liberecký kraj a sociálních demokratů, kteří v průběhu volebního období vystřídali Změnu pro Liberecký kraj. „Starostové měli hlavní volební téma dopravu. Dnešní situace je však horší než před čtyřmi lety. Padesát procent silnic je v havarijním nebo nevyhovujícím stavu,“ zaznělo při hodnocení čtyřky za dopravu. Pochvalu si naopak zasloužilo chování a prezentace, finance či cestovní ruch.

 

Za vystupování jednička

 

 

Vysvědčení prezentoval ředitel jabloneckého divadla a předseda Budoucnosti pro LK Pavel Žur. „Vysvědčení dostává koalice. Hlavním lídrem jsou Starostové pro Liberecký kraj, do roku 2015 byla s nimi v koalici Změna pro Liberecký kraj, poslední rok sociální demokraté. Známku jsme hodnotili jako celek, nikoli zvlášť koalici Starostů se Změnou a pak s ČSSD. Ale co koalice během čtyřletého období zrealizovala,“ vysvětlil. Nejlepší známka, tedy jednička, se skví hned na začátku vysvědčení. Je za vystupování a prezentaci a personálně ji zastupuje hejtman Martin Půta. „Jejich vystupování bylo velice korektní, reprezentativní. Což u předcházející garnitury se někteří pánové chovali velmi arogantně,“ sdělil.

 

Doprava - situace je horší než před čtyřmi lety

 

Nejhorší známky na vysvědčení jsou dvě čtyřky. Jedna je za dopravu. „Bylo to hlavní volební téma Starostů. Současný stav je horší než před čtyřmi lety. Padesát procent vozovek je buď v havarijním, nebo nevyhovujícím stavu,“ informoval Žur.

 

 

Dvojku dostal hospodářský a regionální rozvoj. „Myslím, že ho vedli velice solidně Ivana Hujerová i Vít Příkaský. Podíleli se na zmapování především neziskového sektoru. Situaci zvládli pěkně, chvalitebně,“ uvedl.

 

Odbor sociálních věcí dostal trojku. „Protože se nevyužily všechny dotační tituly. Konkrétně dotace na investice a rozvoj. Příchodem Lenky Kadlecové dochází ke zlepšení, kdyby se hodnotilo jen období za Petra Tulpy, byla by to čtyřka,“ uvedl. U kolonky Školství, mládež, zaměstnanost se objevuje také trojka. „Nedošlo k žádné redukci, optimalizaci, která byla původně slibovaná. Byly tam i některé nuance, konkrétně třeba zrušení výběrového řízení na ředitele v Kamenickém Šenově z důvodů nepříliš vyjasněných,“ řekl Žur.

 

Kocumová se aspoň snažila. Po ní nastalo ve zdravotnictví nicnedělání

 

Druhou čtyřku dostalo zdravotnictví, tělovýchova a sport. „Je to především za zdravotnictví, kdy by zdravotní péče měla být dostupná všem občanům Libereckého kraje. Není také řádně zabezpečena pohotovostní služba, především u dětské pohotovosti, kdy ambulantní péči musí suplovat nemocnice, přestože se má věnovat akutním stavům pacientů, konkrétně jde o nemocnici v  České Lípě. Je to v kompetenci kraje. Ten by měl jasně definovat praktické dětské lékaře a určit harmonogram, jak tuto pohotovostní službu budou řešit. Přestože máme výborně zabezpečenou krajskou libereckou nemocnici, velmi dobře zmapovanou nemocnici jabloneckou, jde hlavně o ten systém,“ sdělil. Ve zdravotnictví došlo k mediálně velmi sledované výměně, když odvolanou Zuzanu Kocumovou nahradil Petr Tulpa, kvůli čemuž se rozpadla koalice Starostů a Změny. „Byla to změna k horšímu. Nechci se Zuzany Kocumové zastávat, ale nějaké výstupy se snažila udělat. To, co nastartovala, bylo o poznání lepší, než to nicnedělání potom,“ domníval se Žur.

 

U životního prostředí cítíme vliv některých lobbistů

 

 

Cestovní ruch dostal dvojku. „Tento odbor funguje dobře. Paní Maierová mu dala dobrý směr a navázala na práci paní Vajnerové. Byla tu dobrá kontinuita,“ myslel si. Pochvalu od něj dostal i krajský šéf přes finance Marek Pieter, který dostal dvojku. „Snaží se ekonomické věci řešit dobře. Na druhou stranu slyšíme jenom čísla, co se kde uspořilo. Ale není to jenom o tom, musíme také investovat. Třeba do té oblasti sociální,“ konstatoval. Životní prostředí dostalo trojku. „Přestože je pan Jadrný velký ekolog, cítíme tady  vliv některých lobbistů, kteří tlačí na úředníky - viz ochrana přírody a krajinného rázu – konkrétně Proseč nad Nisou,“ objasnil Pavel Žur.

 

Průzkumy vedou Starostové a ANO

 

 

Budoucnost pro Liberecký kraj v koalici s lidovci v posledním květnovém průzkumu krajských preferencí společnosti Phoenixresearch (politolog Jan Kubáček) dostala solidních 7,5 procenta. Nejlépe si vedlo duo Starostové pro LK (18,5 procenta) a ANO (18,1 procenta), následovány levicovými stranami ČSSD (12, 3 procenta) a KSČM (12,1 procenta). Změna pro LK má 9,3 procenta a ODS 8,3 procenta. Nejblíž k pětiprocentní hranic má ze stran pod čarou TOP 09 se čtyřmi procenty.

 

Oldřich Szaban

 

 

ID naší datové schránky je: de5qjxk