I'm a title. Click here to edit me.

Ing. Lidie Vajnerová, MBA

Manažerka, předsedkyně Expertní rady SC IQLANDIA, 60 let

KDO JSEM?

Matka tří dětí, babička, občan Libereckého kraje,  člověk pracovitý, důsledný, slušný, pragmatický, konsensuální, ekonomicky nezávislý, programově celoživotní nestraník, zajímající se o věci veřejné.

Ostatní společensky důležité aktivity:

- předsedkyně Expertní rady SC IQLANDIA (2012 – dosud)

- statutární náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kulturu a památky (2008 – 2012)

- předsedkyně správní rady Nadace škola hrou, Nadačního fondu Gago

- členka dozorčí rady Centra Babylon a. s.

- místopředsedkyně valné hromady Asociace nestátních neziskových organizací LK

- člen výboru Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje (Pakt zaměstnanosti LK)

- členka Výboru pro památky, kulturu a cestovní ruch LK (2012 – dosud)

- expert v oblasti cestovního ruchu - hodnotitelka evropských projektů

- společnice či zakladatelka  jedenácti společností podnikajících v oblasti nemovitostí a zábavy

- člen pracovní skupiny pro realizaci „ Zdravotní politiky Libereckého kraje“

 

PROČ JSEM SE ROZHODLA VSTOUPIT DO POLITICKÉHO ŽIVOTA?

Kandiduji protože cítím, že mám spoustu zkušeností z profesního i politického života a ráda bych je využila pro blaho a rozvoj našeho kraje. Neustále zajímám o veřejný život v kraji a také ještě stále věřím v ideu občanské společnosti.

 

PROČ JSEM SPOJILA SVÉ JMÉNO S NBPLK?

Mám respekt k osobnostem, které NBPLK a KDU reprezentují, považuji je za odborníky a věřím, že máme a budeme mít na důležité věci shodné názory. Také se mi líbí, že tato poměrně mladá strana není příliš svázána stranickým aparátem a předpisy a dává prostor kvalitním kandidátům.

 

CO POVAŽUJI ZA ZÁSADNÍ PRO SVŮJ KRAJ?

Za velmi důležité považuji předávání informací a spojování lidí, kteří chtějí posouvat náš kraj dopředu, komunikovat s občany a zjišťovat jejich problémy a pomáhat jim je řešit.

 

JAK SE LIDÉ SE MNOU MOHOU SPOJIT?

Tel.: 482 416 278

Mail: vajnerova@iqlandia.cz

Web: www.lidievajnerova.cz

Facebook: www.facebook.com/IngLidieVajnerovaMba 

 

ČÍM SE HODLÁM V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU ZABÝVAT?

Rozvojem kraje a jeho správným hospodařením, a také vzděláním, kulturou a cestovním ruchem.

 

V JAKÉ OBLASTI MOHU BÝT PROSPĚŠNÁ?

Svými zkušenostmi z oblasti ekonomiky, podnikání i s problematikou veřejné správy a v oblasti neformálního vzdělávání.

 

CO RÁDA DĚLÁM?

Ráda trávím čas se svou rodinou na lyžích, golfu nebo i na kole.

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ HRDÁ?

  • na své děti, vnoučata

  • na iQlandii

Mgr. Pavel Žur

Ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou, sbormistr DPS Vrabčáci, 50 let

KDO JSEM?Člověk milující život, činorodý, tvořivý, se sociálním cítěním, s ochotou naslouchat lidem a s pozitivním přístupem k životu. Mezi mé nejdůležitější životní hodnoty patří rodina, vzdělání a víra.KDE JSEM PŮSOBIL, KDE PRACUJI?- ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. (1999 – doposud)- sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci (1992 – doposud)- zastupitel města Jablonce nad Nisou (1998 – doposud)- zastupitel Libereckého kraje (2008 – 2012)- předseda správní rady Mezinárodního centra Universium (2009 –2012)- předseda Unie pěveckých sborů za Liberecký kraj 2008 - doposud- člen kulturní a školské komise Jablonec n. N.- dříve člen kulturního a nyní zdravotního výboru Zastupitelstva LK- člen Státní fondu kultury České republiky 2010 - 2014PROČ JSEM SE ROZHODL VSTOUPIT DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTAKandiduji, protože chci pomáhat a budovat, aby se nám v Libereckém kraji lépe žilo.PROČ JSEM SPOJIL SVÉ JMÉNO S BUDOUCNOSTÍ PRO LK?
Rád bych podpořil svým jménem víru lidí, že politika je službou pro lidi a s lidmi. A tuto cestu právě nabízí BPLK  – demokratická koalice, zajímající se o regionální problémy, postavená především na odbornosti kandidátů před politickou příslušností.CO BYCH CHTĚL PROSADIT?Systémově směřovat krajské investice na podporu dětí a mládeže, do volnočasových aktivit pro mladé, do cestovního ruchu, kultury a vzdělání.JAK SE LIDÉ SE MNOU MOHOU SPOJIT?E-mail: pavelzur@seznam.cz tel. 603 846 440MOJE OSOBNÍ STRÁNKY:www.pavelzur.czJAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚL V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?Kultura, školství, sociální oblast, životní prostředí.V JAKÉ OBLASTI MOHU BÝT PROSPĚŠNÝ?
Chci být prospěšný v oblastech, kde mám dlouhodobé zkušenosti. To je především školství, kultura a sociální oblast. MÁTE JIŽ NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI S POLITIKOU?Ano, jsem 18 let zastupitelem města Jablonec nad Nisou (od roku 1998 do dnes).
Mandát krajského zastupitele Libereckého kraje jsem vykonával 4 roky (2008 – 2012).CO MI VADÍ V KRAJI NEJVÍCE?Za můj profesní obor bych zmínil, že nesystémovost a nespravedlnost při rozdělování krajských peněz na kulturu, zejména v oblasti neprofesionálního umění a živé kultury.CO MĚ BAVÍ?Vytvářet dobrou a přátelskou atmosféru mezi lidmi. Těší mě, když lidé kolem mě jsou šťastní.CO RÁD DĚLÁM?Jako sbormistr se věnuji práci s dětmi, která mě naplňuje, přestože občas i velmi vyčerpává.CO NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA A PŘÍBUZNÍ?CO BYCH SI PŘÁL V KRAJI ZMĚNIT?Důvěru lidí v politiku a politiky.NA CO JSEM VE SVÉM ŽIVOTĚ HRDÝ?Na 25 let vedení svých Vrabčáků a také na svoje výsledky práce za 17 roků působení v jabloneckém divadle, podařilo se mi zrealizovat řadu velmi úspěšných projektů.

Mgr. Miloš Krčmář

ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, soudní znalec v oboru výtvarné umění , 44 let, manžel a otec

KDO JSEM?

Člověk, který se již od mládí věnuje politickým tématům. Aktivně vystupuji v politickém i občanském životě. Snažím se, aby náš život probíhal v harmonii udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Chci, aby si naše společnost udržela křesťanské základy, na kterých byla vystavěna.

 Ostatní společensky důležité aktivity

- předseda okresního výboru KDU-ČSL Liberec

- místopředseda krajského výboru KDU-ČSL v Libereckém kraji

- člen kulturní komise KDU-ČSL

- předseda spolku Proseč, Jablonec nad Nisou z.s.

- předseda komise památkové péče Statutárního města Jablonec nad Nisou

- člen pracovní skupiny Euroregionu Nisa, Eurex památky

- člen správní rady Ekofondu Statutárního města Liberec

- člen rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Liberec, Lesní

- předseda Osadního výboru Proseč nad Nisou (2008 – 2012)

- člen Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města Statutárního města Jablonec nad Nisou (2010 – 2014)

 

PROČ JSEM SE ROZHODL VSTOUPIT DO POLITICKÉHO ŽIVOTA?
PŘOČ JSEM SE ROZHODL VSTOUPIT DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA

Kandiduji, protože mi není lhostejný stav věcí veřejný. Jako otec rodiny chápu zodpovědnost za stav společnosti nejen pro naši generaci, ale též generace budoucí.

 

PROČ JSEM SPOJIL SVÉ JMÉNO S BPLK?
PROČ KANDIDUJI ZA BPLK?

Ve spojení Budoucnosti pro Liberecký kraj s KDU-ČSL vidím možnost přinést nové impulsy do mnoha oblastí života v kraji – především pak do školství, dopravy a kultury.

 

CO POVAŽUJI ZA ZÁSADNÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ?
CO BYCH CHTĚL DOKÁZAT?

Je nutné pokračovat v rozvoji dopravní infrastruktury, tzn. dokončit síť kvalitního silničního spojení do opomíjených regionů Frýdlantska a Semilska. Dále pak pracovat na rozvoji železniční dopravy, aby došlo k vytvoření koridoru mezi Prahou a Libercem s napojením regionálních tratí a postupně elektrifikovat železnici v kraji a pracovat na jejím zdvojkolejněním. Zajistit rozvoj cyklistické dopravy budováním samostatných cyklostezek v rámci rekonstrukcí silniční sítě.

Provést optimalizaci středního školství na základě průzkumů požadavků uchazečů o vzdělání a pracovního trhu. Nastavit stipendijní program středoškolských oborů s důrazem na uplatnění uchazečů na trhu práce.

Zajistit dostupnou zdravotní péči ve všech regionech kraje.

 

JAK SE LIDÉ SE MNOU MOHOU SPOJIT?

E-mail: miloskrcmar@seznam.cz

 

MOJE OSOBNÍ STRÁNKY:

www.miloskrcmar.cz

https://www.facebook.com/milos.v.krcmar

http://miloskrcmar.blog.idnes.cz/

 

ČÍM SE HODLÁM V KRAJSKÉM

ZASTUPITELSTVU ZABÝVAT?
CO BUDU V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?
JAKÁ TÉMATA BYCH CHTĚL V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU PROSAZOVAT?

Školství, kultura, doprava, životní prostředí.

 

V JAKÉ OBLASTI MOHU BÝT PROSPĚŠNÝ?
ČÍM MOHU OBČANŮM PROSPĚT?

Chci být prospěšný v oblastech, kde mám dlouhodobé zkušenosti. To je především školství, památková péče a cestovní ruch.

 

MÁTE JIŽ NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI S POLITIKOU?

Dlouhodobě působím ve výborech, komisích a správních radách fondů zřizovaných statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec. Byl jsem iniciátorem vzniku a prvním předsedou Osadního výboru Proseč nad Nisou, který se stal historicky prvním osadním výborem v Jablonci nad Nisou. Zastávám funkce v okresních a krajských orgánech KDU-ČSL a jsem členem celostátní kulturní komise KDU-ČSL.

 

CO MI VADÍ V KRAJI NEJVÍCE?

Problém postupné likvidace nemocničních zařízení v méně dostupných regionech. Pomalá železniční doprava, která nemůže konkurovat dopravě silniční.

 

CO MĚ BAVÍ?

Rád cestuji s rodinou a poznávám jednotlivé regiony České republiky i dalších evropských zemí.

 

CO RÁD DĚLÁM?

Srovnávám navštívené regiony s Libereckým krajem, nechávám se inspirovat věcmi, které by pomohly rozvoji našeho regionu.

 

CO NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA A PŘÍBUZNÍ?

Rodina mě v mých aktivitách podporuje a sdílí je. Jsem rodinným typem, proto svoje aktivity směřuji do oblastí lidské činnosti, které jsou pro celou rodinu.

 

CO BYCH SI PŘÁL V KRAJI ZMĚNIT?

Podmínky pro návštěvníky Libereckého kraje, aby zde déle zůstávali a byli ekonomickým přínosem pro náš region. Zajistit základní požadavky společnosti 21. století, tzn. kvalitní lékařskou péči, kvalitní školství a odpovídající dopravní obslužnost.

 

JAKÉ PROBLEMATICE ROZUMÍM?

Dlouhodobě se věnuji oblasti kultury a vzdělávání se zaměřením na památky a cestovní ruch. Díky aktivitám spolku Proseč, Jablonec nad Nisou se věnuji územnímu plánování a ochraně krajiny.

 

V KTERÉ OBLASTI JSEM ODBORNÍK?

Jsem odborníkem na památkovou péči a cestovní ruch.

 

JAKÉ SVOJE PROFESNÍ ZKUŠENOSTI MOHU UPLATNIT?

Jako ředitel příspěvkové organizace Ministerstva kultury dokážu pracovat s lidmi, organizovat a řídit je, vyhodnocovat jejich práci a dostatečně je pro práci motivovat. Dokážu komunikovat s veřejností i nad nepříjemnými tématy.

 

NA CO JSEM VE SVÉM ŽIVOTĚ HRDÝ?

Na rodinu.

 

CO SE MI PODAŘILO V MINULOSTI V POLITICE DOKÁZAT?

Podařilo se mi přesvědčit vedení města Jablonec nad Nisou, aby založilo Osadní výbor v Proseči nad Nisou, který se stal mostem mezi jabloneckou radnicí a občany této místní části.

Ing. Štěpán Matek

Metodik – ekonom Česky svaz plaveckých sportů, trenér plavání – člen realizačního týmu české reprezentace, 29 let

KDO JSEM?

Jsem především čestný a zásadový člověk se smyslem pro spravedlnost. Vyznávám poctivou a svědomitou práci a tradiční společenské hodnoty.

Ostatní společensky důležité aktivity

- Jako trenér plavání se dobrovolně věnuji práci s dětmi v jabloneckém plaveckém oddíle

 

PROČ JSEM SE ROZHODL VSTOUPIT DO POLITICKÉHO ŽIVOTA?

Rozhodl jsem se kandidovat do krajského zastupitelstva, protože stále věřím, že politika se v ČR dá dělat poctivě pro lidi a bez cílení na vlastní prospěch a zájmy.

 

PROČ JSEM SPOJIL SVÉ JMÉNO S BPLK?

BPLK sdružuje lidi – odborníky ze všech oblastí veřejného života, kteří mají stejně poctivý pohled na politiku, jako mám já.  Rád bych uplatnil své schopnosti a zkušenosti v oblasti sportu.


CO BYCH CHTĚL DOKÁZAT?

Rád bych prosadil spravedlivé a transparentní  podmínky pro rozdělování dotací,  a to nejen v oblasti sportu. Chci docílit toho, že kraj bude vynakládat peníze na sport smysluplně a spravedlivě pro všechny bez ohledu na velikost sportovního subjektu nebo na jeho konexe.

 

ČÍM SE HODLÁM V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU ZABÝVAT?

Školství , sport

 

V JAKÉ OBLASTI MOHU BÝT PROSPĚŠNÝ?

Rád bych nabídl své bohaté zkušenosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Vždy budu mít na prvním místě veřejný zájem a podpořím konstruktivní projekty, které pomohou občanům LK.

 

MÁTE JIŽ NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI S POLITIKOU?

Jsem členem několika vnitrostranických orgánů KDU-ČSL regionálních i celostátních.

 

CO MĚ BAVÍ?

Samozřejmě kromě sportu mě baví hudba. Hraji na klavír. A zajímám se i o duchovní život a hodnoty.

 

CO NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA A PŘÍBUZNÍ?

Moje rodina mě v mém úsilí plně podporuje a velice si toho vážím.

 

CO BYCH SI PŘÁL V KRAJI ZMĚNIT?

Rád bych změnil dotační podmínky LK v oblasti sportu a odstranil, nebo alespoň omezil, všudypřítomný lobbing .

 

JAK SE LIDÉ SE MNOU MOHOU SPOJIT?

E-mail: stepan.matek@gmail.com

tel.:  737236784

facebook: https://www.facebook.com/stepan.matek

Bc. Alena Steffanová

Odborný poradce pro zprostředkování, Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Frýdlant, Detašované pracoviště Nové Město pod Smrkem.

KDO JSEM?

Člověk, který prosazuje pravdu a naslouchá lidem a má sociální cítění. Mým krédem je jednat s každým občanem, bez rozdílu politické příslušnosti, víry, národnosti za všech okolností čestně a otevřeně.

 

OSTATNÍ SPOLEČENSKY DŮLEŽITÉ AKTIVITY:

- zastupitelka  města Nové Město pod Smrkem (2010 – doposud)

- předseda kontrolního výboru zastupitelstva města (2010 – dosud)

- člen Sociální komise Poslanecké sněmovny (2011-2012)

- člen rady spolku Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem (2012 dosud)

- přísedící u Krajského soudu Liberec (2013 dosud)

 

PROČ JSEM SE ROZHODLA VSTOUPIT DO POLITICKÉHO ŽIVOTA V KRAJSKÝCH VOLBÁCH?

Kandiduji, protože chci prosadit, aby byly rozdělovány a vynakládány finanční prostředky spravedlivě, se stejnými podmínkami i pro menší obce v kraji .

 

ĆÍM SE HODLÁM V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU ZABÝVAT A ČÍM MOHU BÝT PROSPĚŠNÁ?

Nejbližší je mi oblast sociální politiky, rozvoj a podpora sociálních služeb, zaměstnanost uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce, řešení problému s nelegálním zaměstnáváním a zneužíváním sociálních dávek.

Chtěla bych se věnovat zejména sociální politice, protože jsou skupiny občanů, kteří pomoc potřebují. Senioři, osamocení rodiče s dětmi, sociálně slabé skupiny. Chci svou prací přispět k tomu, aby každý, kdo se dostane nikoliv vlastní vinou do tíživé životní situace měl jistotu, že mu od státu pomoc bude poskytnuta rychle a adresně. V mém volebním obvodu je dost problémů, které je nutné řešit .

Mám ráda Liberecký kraj a mám proto zájem také na tom, aby byl turisticky lákavější a přitom zůstal příjemným místem k životu pro jeho obyvatele.

 

CO NA MOJE AKTIVITY ŘÍKÁ RODINA?

Moje rodina mě výrazně podporuje, mám v ní zázemí a pochopení.

 

MÁTE NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI S POLITIKU?

Ano, mám. Jsem zastupitelkou komunální politiky a podílím se na řešení problémů v našem městě.

JAK SE MOHOU LIDÉ SE MNOU SPOJIT?

e-mail: alena.steffanova@seznam.cz

tel: 607240891

1/1

Please reload