Č1 - Shoda přísudku s podmětem
M1 - Násobky čísel 1 až 10
P1 - Dětské radovánky v zimě
V1 - Praha - vlastivědný plán

Český jazyk

+

Matematika

+

Vlastivěda

+

H1 - Hudební výchova - základy

Hudební výchova

+